Vedtægter for Dansk Shar Pei Klub

NAVN OG HJEMSTED

§1. Klubbens navn er Dansk Sharpei Klub, og er stiftet 12.06.2004
Stk. 2
Klubbens hjemsted er formandens addresse
stk. 3
Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub.
DKK's love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den
mellem parterne i medfør af §6, stk. 2, i DKK ́s love oprettede overenskomst.

ORGANISATION

§ 2. Klubben er organiseret således:


a) §18 urafstemning
b) § 11 - §14 generalforsamling
c) § 7 - §9 bestyrelse
d) §5 medlemmer

KLUBBENS FORMÅL

§ 3. Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK’s formål
og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til Shar Pei og gennem
oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i
forhold til FCI-standarden, herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.
Stk. 2.
Derudover skal klubben være et fællesskab for Shar Pei ejere i forhold til information,
vejledning, viden om racen samt socialt samvær i den udstrækning der er behov for det hos
medlemmerne

AVlSARBEJDE

§ 4. Dansk Shar Pei Klub er DKK's sagkyndige inden for avlsarbejdet vedrørende Shar Pei.
Stk. 2.
Klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte specielle regler for
avlsarbejdet med klubbens race.
Stk. 3.
Avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og
restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK’s sundhedsudvalg, inden de iværksættes

MEDLEMSSKAB

INDMELDELSE

§ 5. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK.
Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen,
er kontingentfrie.
Stk. 2.
DKK's formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden
stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer
taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.
Stk. 3.
Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 6
måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

OPHØR

Stk. 4.
Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse, der kan ske med 1 måneds varsel til den
31. december.
Stk. 5.
Er kontingent ikke indbetalt senest den 10. februar, slettes vedkommende uden varsel som medlem.
Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.

KONTINGENT

§ 6. Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent.
Stk. 2.
Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i januar måned
hvert år. Kontingentet skal være betalt senest den 10. februar for at gives stemmeret til den
ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer, der udnævnes af bestyrelsen, er kontingentfrie.
Stk. 3.
For hvert ekstra familiemedlem med samme bopæl fastsættes kontingent af generalforsamlingen.
Stk. 4.
Opdrættere, der er medlem af specialklubben, kan indmelde hvalpekøbere ved at
betale halvt kontingent. Indmeldelsen skal ske inden hvalpen er 9 måneder gammel.
Stk. 5.
Ved indmeldelse i klubben efter den 1. august betales halvt kontingent.
Dette gælder dog ikke familiemedlemmer i husstandsmedlemskab.


BESTYRELSE

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

§ 7. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og
forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK.
Stk. 2.
Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medemmer, jf. § 5, stk. 3, og § 6,
stk. 2, der er fyldt 18 år.

VALG TIL BESTYRELSEN

§ 8. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.
Stk. 2.
I ulige år vælges der 3 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år 2 medlemmer til
bestyrelsen. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3.
Valget sker ved skriftlig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget
afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning
vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på
generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til
bestyrelsen foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som
henholdsvis 1. og 2. suppleant.
Stk. 4.
En suppleant der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem,
indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus.
Stk. 5.
I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig, efter at de valgte suppleanter er indtrådt,
kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 6.
Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller
sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag skal være stillet af mindst 3
medlemmer, hvis navne kan offentliggøres i forbindelse med udsendelse af stemmesedler.
Stk. 7.
Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel
bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal valget ske ved supplerende valg på klubbens
ordinære generalforsamling.
Stk. 8.
Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3, og § 6,
stk. 2, senest 10 dage før generalforsamlingen.
Stemmesedler kan afleveres personligt på generalforsamlingen eller sendes til klubbens sekretær.
Ved fremsendelse skal stemmesedlen være sekretæren i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen.
Stk. 9.
Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen af de af generalforsamlingen
valgte stemmetællere.

BESTYRELSENS ARBEJDE

§ 9. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.
Stk. 2.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og
fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted.
stk. 3.
Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under
generalforsamlingen eller urafstemning.
Stk. 4.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Stk. 5.
Klubben forpligtes ved underskrift af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene
skal være formand eller næstformand. De 2 bestyrelsesmedlemmer må ikke være fra
samme husstand.
Klubben hæfter som juridisk person alene med sin formue. Bestyrelsen kan meddele
prokura til formand, næstformand, kasserer og/eller sekretær.
Stk. 6.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det af formanden eller bestyrelsen skønnes
nødvendigt.
Stk. 7.
Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af deltagerne og et
beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næstfølgende nummer af
klubbens medlemsblad eller på anden måde.
Stk. 8.
Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt
antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende.
stk. 8b.
Hvert arbejdsudvalg består af 3-7 medlemmer af klubben. Arbejdsudvalgene
konstituerer sig selv og arbejder efter bestyrelsens retningslinjer og/eller direktiver.
Stk. 9.
Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter,
som dokumenterbart er afholdt i klubbens tjeneste.
Stk. 10.
Klubbens repræsentanter til DKK's repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal
være medlemmer af DKK.

REGNSKAB

§ 10. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2.
Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik,forelægges revisoren senest den 15. februar.

GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 11. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april.
Bestyrelsen beslutter placeringen af generalforsamlingen.
Stk. 2.
Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder
skriftligt til denne med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og
sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om
disse er villige, til at modtage genvalg.
Stk. 3.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand
eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
Stk. 4.
Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller
sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, jf. § 8, stk. 6.
Stk. 5.
Senest 10 dage før generalforsamlingen udsendes følgende materiale til medlemmerne:
* Det reviderede regnskab
* Stemmesedler
* Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning
* Formandens beretning.

DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

§ 12. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde
følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
(decharge)
6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

AFSTEMNING PÅ GENERALFORSAMLNG

§ 13. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt, relativt stemmeflertal, jf. dog stk.
2 samt §§ 18-19. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer
forlanger det.
Stk. 2.
Lovændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen
repræsenterede medlemmer. Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det til en
skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Ved urafstemningen
kan ændringerne vedtages ved simpelt, relativt stemmeflertal, idet dog blanke stemmer ikke
medregnes. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK.
Stk. 3.
Husstandsmedlemmer kan indbyrdes afgive stemme ved fuldmagt.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
når 25 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med
angivelse af de emner, der ønskes behandlet.
Stk. 2.
Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger
efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse
senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.
Stk. 3.
Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i
dagsordenen indeholdte.
Stk. 4.
Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13

§ 15. Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan
der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

DISCIPLINÆRSAGER

DISCIPLINÆRE FORANSTANTLINGER

§ 16. Sådanne foranstaltninger kan bestå i:
a) Tildeling af:
1) misbilligelse
2) eller advarsel
b) Frakendelse af kennelmærke
c) Frakendelse af tillidshverv
d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver
e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring
f) Eksklusion.
g) Nedlæggelse af avlsforbud
Stk. 2.
Dansk Shar Pei Klubs bestyrelse kan bringe sanktionerne under punkterne a)
i anvendelse.
Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt
til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.

MIDLERTIDIGE DISCIPLINÆRE FORANSTANTLINGER

§ 17. Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig
indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK's bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om
foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK's love § 28.
Stk. 2.
En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse
foreligger, dog højst i 6 måneder.

URAFSTEMNINGER

§ 18. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade ethvert spørgsmål endeligt afgøre
ved skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 2.
Forslag, herunder lovændringsforslag, udsendes til de stemmeberettigede medlemmer
sammen med autoriserede stemme sedler, der returneres til klubbens formand eller sekretær
senest 14 dage efter udsendelsen, jf. dog § 8, stk. 7.
Stk. 3.
Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 bestyrelses- medlemmer og revisoren skal være
til stede, når stemmesedlerne åbnes.
Stk. 4.
Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse skal indbydes til at overvære åbningen
og optællingen af stemmesedlerne.

OPLØSNING AF KLUBBEN

§ 19. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette
øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne
stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.
Stk. 2.
Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære
generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for
hundesagen i henhold til formålsparagraffen.

KOMMUNIKATION

§ 20. Klubben anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk
kommunikation) i sin kommunikation med medlemmerne. Klubben kan endvidere til enhver tid
vælge at kommunikere med almindelig brevpost.
Stk. 2.
Elektronisk kommunikation kan af klubben anvendes til alle meddelelser og
dokumenter, som i henhold til klubbens vedtægter og/eller relevant lovgivning skal udveksles
mellem klubben og medlemmerne, herunder for eksempel indkaldelse til ordinær og
ekstraordinær generalforsamling med tilhørende dagsorden og fuldstændige forslag,
fuldmagter samt i øvrigt generelle oplysninger fra klubben til medlemmerne. Generelle
dokumenter og meddelelser lægges på klubbens hjemmeside og tilsendes medlemmerne
pr. e-mail i det omfang, det er påkrævet.
Stk. 3.
Det er det enkelte medlems ansvar at sikre, at klubben er i besiddelse af korrekt
e-mail adresse(r).

IKRAFTTRÆDEN

§ 21. Ovenstående love er vedtaget på generalforsamling den 20. april 2013
og efterfølgende urafstemning (med ændring af flg. :§1, §1. stk.1,
§2. a),b),c) og d), §3. , §4., §4.stk.2, § 5.,stk.2, § 6. stk.2, § 6. stk.3,
§ 8. stk.4, 7, 8 og 9, §9.stk.4, stk.5 og stk.9, §11., §13, stk.3, § 16. a) og g) stk. 2,
20., § 20.stk.2 og stk. 3, § 21.stk. 2). Stk. 2.
Lovene er godkendt af DKK den xx .xx.2013og træder i kraft den xx.xx.2013