Historien

SHAR PEI KLUBBEN HISTORIE FRA BEGYNDELSEN TIL 1.5.2016
SHARPEIKLUBBEN.DK / DANSK SHAR PEI KLUB blev etableret: 1.6.2004

Første bestyrelse, første formand Merete Rivier

Klubbens stiftelsesdag er den 12. juni 2004. (på det tidspunkt hørte racen under Molosserklubben.

Mange Shar Pei ejere kom og var med til at tildele et klub navn, lave love og regler, vælge en bestyrelse og hvad, der ellers skulle vælges og sende ansøgning ind til DKK om oprettelse af egen specialklub med navnet: Sharpeiklubben Vi fastsatte klubbens formål: at arbejde for racen og dens tarv. Alle var enige og atmosfæren var fin og positiv. Vi havde de 40 medlemmer af DKK, der skulle eje racen for at kunne etablere en ny specialklub og, alt faldt på plads og klubben blev en realitet med Merete som den første formand. Man kan sige at, klubben er stiftet på dedikation til racen og af forudseenhed – idet hundeloven og forbudslisterne jo blev en realitet nogle få år efter og, stadig er det. Herfra blev der arbejdet på godkendelse i DKK så racens specialklub kunne blive en realitet. Klubben havde nærmest ikke en krone – den fik lidt med sig fra Molosserklubben (DKK har en bestemt fordelingsnøgle (mht. pengene i klubben) i den slags situationer at en ny specialklub udspringer af en eksisterende klub. Overførte medlemmer beholder den stemmeret der er opnået i den afgivende klub. Derudover er det væsentligt at holde sig for øje at det tager tid at stifte en specialklub, bygge den op og udvikle den. Det er et langsommeligt arbejde og er en stor tidsrøver. Arbejdet med at etablere klubben skete løbende igennem den første 7 ½ år sideløbende med alt arbejde der var direkte race relateret.

Vi bestemte at det, vi skulle satse på var: Blad, Udstilling, Uddanne dommere til racen, sundhed - i første omgang og at bygge en hjemmeside op – samtidig med at deltage i de møder DKK indkaldte til. Denne bestyrelse grundlagde og udviklede SHARPEIDAGEN i den form, den stadig har med fællesspisning og udstilling og, den dag tiltrak flere og flere Shar Pei og ejere hvert år.

Bestyrelsen sørgede for at udgive et blad 4 gange om året, med Merete som redaktør..

Via formanden kendskab til udstillings livet inviteredes flere dommere til at uddanne sig til racen og, bestyrelsen sørgede for hvert år at kunne uddanne en dommer via Sharpeidagen og fik - på den måde - nogle virkeligt interesserede og dygtige dommere tilført racen. De dommere, der yderligere var interesserede, blev uddannet på DKKs internationale udstillinger og klubben forsøgte at få dem sat på DKK´s dommerlister så hurtigt som muligt.

Et meget vigtigt emne var, at sørge at få Shar Pei væk fra farezonen med forbudshundene – en opgave som Merete påtog sig i forhold til myndighederne og arbejdede i små to år for at få fjernet racen fra farezonen. Hvis racen blev forbudt, ville alt race og klubarbejde være slut. Der kom hjælp fra mange kanter: Dansk Dyreværn, Dyrenes Beskyttelse, adfærds behandlere og forsikringsselskabernes opgørelse over hvilke hunde, der stod for de fleste bid skader. Der var også klubmedlemmer og andre der konstant gjorde opmærksom på problemet i de forskellige medier og muligheder der var. Via forsikrings selskaber blev det oplyst at - i en periode over 10 år - var der ikke en eneste bidskade fra Shar Pei registeret. Alle stillede positivt op for racen når formanden henvendte sig om udtalelser og hjælp. Materialet blev samlet og sendt ud til alle medlemmerne af det nedsatte hundeudvalg sammen med en skrivelse fra klubben – og det var en stor glæde for alle da, den påtænkte liste blev offentliggjort UDEN Shar Pei og at racen heller ikke var på den såkaldte observationsliste. Det strømmede ind med ”tillykke godt arbejde” mange steder fra. En del Shar Pei ejere havde rettet bekymrede henvendelser til klubben og stor var glæden – ja det var som en ny begyndelse – nu kunne der arbejdes videre med alle de andre vigtige ting. Nu kunne alle trække vejret igen. I samme periode udkom en fantastisk bog: MUSKELHUNDE - hvad er det? skrevet af Erik Westengaard – den bog har et dejligt kapitel om Shar Pei og var også en stor hjælp i den sidste ende. En af de allerstørste støtter kom fra Dyrenes Beskyttelse hvis formand udtalte (og skrev til klubben) at, dyrenes beskyttelse betragtede racen som en fantastisk familiehund.

Der kom i de 7 1/2 år adskillige ny dommere til racen – hvilket er et plus af hensyn til mangfoldigheden. Med to års mellemrum sørgede bestyrelsen for at lave en sundhedsscreening af alle klubbens hunde – det var frivilligt for ejerne at deltage. Den sidste sundhedsscreening, der er lavet, er lavet i denne periode..

Bestyrelsen var stabil i mange år indtil, der var en gruppe af nogle ny opdrættere og nogle medlemmer der var utilfredse med bestyrelsen og hvordan vi forvaltede opgaverne. Bestyrelsen tog konsekvensen og gik samlet af fordi, alle havde mistet lysten til det frivillige arbejde som tog så meget tid og som vores hjerter brændte så meget for. Det var blevet en sur tjans i stedet for en glæde.

Klubbens medlemstal var ved udgangen af 2011 på ca. 90 medlemmer.

Her ses Matgo Law sammen med formanden Maria Hjort (priv. foto)
Her ses Matgo Law sammen med formanden Maria Hjort (priv. foto)

Klubbens anden bestyrelse og anden formand Maria Hjort
Der kom i forbindelse med den ekstraordinære GF en den 18.3.20012 et bestyrelses skifte, andre medlemmer i bestyrelsen og på de centrale poster og andre holdninger til tingene. Der skete store forandringer med klubbens hjemmeside idet, der blev lavet en ny, der blev lavet ny love og, der blev taget initiativ til nyt layout til klubblad og, man valgte at gå tilbage til en trykt version af klubbladet i stedet for den online version, der havde været brugt i et år af den forhenværende bestyrelse. Klubbens navn blev ændret fra http://sharpeiklubben.dk/" href="http://sharpeiklubben.dk">Sharpeiklubben.dk til Dansk Shar Pei Klub og klubben fik nyt logo. Klubben fik i denne periode en del interne regler, der skulle ensrette alles adfærd med hensyn til opdræt, hjemmeside, link og facebook – det disse regler gjorde GF 2016 op med. Denne bestyrelse stod for forandring af hele klubbens struktur men, der blev lavet mindre racespecifikt arbejde end under den første bestyrelse.

I 2014 fejrede klubben 10 års jubilæum med en stor Sharpeidag med dommere fra Estland Hedi Kumm og dommer fra Kina: Matgo Law. (Matgo Law er den person man forbinder med redning af racen tilbage i begyndelsen af 1970erne.) Matgo Law holdt foredrag om den daværende redning (fra sidst i 60erne og op i 70erne) og spredning af racen ud over verden ved jubilæums middagen lørdag aften. Det var en meget vellykket weekend som bestyrelsen kunne være stolte af.

Siden da har livet gået sin gang i klubben – den er kommet på diverse sociale medier – klubbens hjemmeside er lavet om nogle gange. Der er afholdt yderlige to årlige Shar Pei dage. Bladet har fået et ændret layout / format og bestyrelsesmedlemmer er kommet og gået – det har været svært at få en bestyrelse, der kunne holde imellem de afholdte GF (generalforsamling). Det har været svært at få hænder nok til at hjælpe og det bevirkede at bladet fik en professionel layouter (det var ikke længere frivilligt men betalt arbejde).

Bestyrelses med MH i spidsen indførte medlems gåture rundt om i landet og disse gåture har medlemmerne været glade for. Bestyrelsen påtog sig i begyndelsen ansvaret men, meningen var at det skulle medlemmerne overtage ansvaret for så, fra ind i 2014 og frem blev initiativ og ansvar lagt over til, de medlemmer, der ytrede ønske om de gerne ville stå for at arrangere dem. Dette fordi klubbens medlemmer er så geografisk spredt.

Klubben er vokset (i forhold til medlemstallet i 2011 ikke meget) – men det er vokset og klubben havde den 11.2.2016 107 medlemmer – omfattende almindelige medlemmer og husstandsmedlemmer, medlemmer med og uden stemmeret. Medlemstallet svinger en del hvert år – omkring indbetalingspunktet for rettidig indbetaling af kontingent, lader mange være at betale. I 2015 var der 143 medlemmer og efter deadline for betaling var dette faldet til 107 – for blot at angive et eksempel på hvor omskifteligt det kan være. Det samme oplevede den første bestyrelse også.

På generalforsamlingen 2016 var der flertal for at, klubbens medlemmer fik lagt alle fejder bag sig og kom videre ind i nutiden og fremtiden. Deltagerne på GF 2016 fik skrevet ind i GF referatet at det var den vej man ønskede vi skulle gå. På det grundlag blev der valgt en ny bestyrelse

Klubbens tredje bestyrelse, formand Hanne Kofod
Blev valgt på klubbens generalforsamling den 19.4.2016 og er derfor først lige begyndt på bestyrelsesarbejdet.

Jeg vil ønske denne ny bestyrelse god vind i sejlene og håber og tror på at, vi får en god og positiv ånd af respekt for hinanden, båret af et fælles samarbejde imellem bestyrelse og medlemmer. Til gavn for racen og dens tarv.

Af gode grunde kan dette 3. kapitel af klubbens historie ikke skrives – der er knap nok kommet gang i arbejdet. Hvor klubben nu går hen bliver det næste kapitel i historien og spændende at følge