<

Aflyst!! Ordinær generalforsamling Aflyst!!20-01-2020 - 10:50

!! Aflyst!! Det sker lørdag d. 4. april 2020

 

 

Grundet Covid-19 har bestyrelsen valgt at aflyse generalforsamling, vi melder ny dato ud når vi ved mere.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i sharpeiklubben.dk
Kære medlem!
Vi har hermed fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling i sharpeiklubben.dk:
Lørdag den 4. april. 2020 kl. 11.00
Drigstrup Bygade 46, 5300 Kerteminde

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere
4. Formandens beretning ( er sendt ud i bladet dec. 2019)
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder fastsættelse af kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag
8. Klubbladets fremtid
9. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
10. Valg af revisor & revisorsuppleant.
11. Eventuelt

På valg er:
Formand (Mette Krog Andersen)

Kasserer (Anette Bach)
1. suppleant
2. suppleant
Revisor
Revisorsuppleant
Alle modtager genvalg.

Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen samt indkomne forslag skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
Jf. vedtægterne skal man – hvis man indstiller kandidater til bestyrelsen – have 2 underskrifter fra andre medlemmer (foruden sin egen).

Indkomne forslag – som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal følges af 3 underskifter (foruden egen underskrift).                                          

 Vi håber på at se så mange af vores medlemmer som muligt!


                                                                              På bestyrelsens vegne


                                                   
 

<